Retkivuokraamo Oy

Saunakärryn Vuokrausehdot:

Tästä löydät vuokrausehdot Saunakärryymme. Lue ehdot huolella ennen vuokrausta. Retkivuokraamo Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

Vuokraamalla Saunakärryn tai muita välineitä Retkivuokraamo Oy:ltä sitoudut noudattamaan vuokraehtoja.

Vuokrakohde

Jos ei toisin sovita, vuokrakohteena on saunakärry, peräkärryn päällä vedettävä sauna ja sen irtaimisto.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa, kun vuokralainen noutaa saunakärryn ja muun vuokrattavan laitteiston/laitteeseen kuuluvan irtaimiston. Vuokra-aika kestää niin kauan, kunnes vuokralainen on palauttanut saunakärryn hyväksytysti vuokranantajalle.

Vuokrausmaksu

Vuokrausmaksu tapahtuu etukäteen laskulla tai kortilla laitetta noudettaessa. Mikäli Vuokralaiseksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, vuokrasopimuksen hyväksynyt tai allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuu

Vuokralainen sitoutuu:

– Tutustumaan vuokrattavan laitteen käyttöohjeisiin

– Olemaan viemättä vuokrattavaa laitetta Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

– Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle osapuolelle.

– Käyttämään laitetta varusteineen huolellisesti niin, että kaikki säilyy ehjänä.

– Palauttamaan vuokrattavan laitteen samassa kunnossa, kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

– Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa mahdolliset viat.

– Tarkastamaan vuokranantajan kanssa mahdolliset puutteet tai viat. Jos puutteita tai virheitä ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa puutteista, jos ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

– Jos laitteessa on tekninen tai muu vika, siitä on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle.

– Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatilanteessa heti vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokralainen on velvollinen:

– Toimittamaan vuokranantajalle henkilötietonsa laskutusta ja henkilöllisyyden todentamista varten.

– Korvaamaan Saunakärrylle tai sen varusteille vuokraus aikana tapahtuneet vahingot.

– Korvaamaan hinattavan laitteen vuokra-aikana hävinneet osat ja tarvikkeet.

– Suorittamaan seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, mutta kuitenkin enintään 30 vuorokautta. Seisonta-aika alkaa vahinko päivästä.

– Perehdyttämään kaikki laitetta käyttävät henkilöt vuokrattavan saunakärryn tai muun laitteen käyttöohjeisiin.

– Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Vuokralainen on vastuussa seuraavista tai vastaavista syistä johtuvista vahingoista kokonaisuudessaan:

– Pakkasen saunakärryn vesijärjestelmälle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

– Kiukaan virheellisestä lämmittämisestä siitä johtuneesta kiukaan hajoamisesta (kts. ohjeet)

– Ylikuormaus, saunassa ei saa kuljettaa muuta kuin mukana tulleita varusteita

– Kuorma/varusteet on tarvittaessa kiinnitettävä matkan ajaksi

– Ajaminen tyhjillä renkailla

– Lumivahingot

– Tupakoinnin aiheuttamista vahingoista

– Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat nähden liian ahtaissa paikoissa

– Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen

– Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla vastaavalla alueella

– Lämmittäminen tyhjällä vesisäiliöllä

– Vahingoittumisesta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen

– Jos laitteelle tai vuokralaiselle aiheutuneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttöä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen tai siitä, että vuokralainen rikkoo sopimusehtoja muutoin olennaisesti.

– Vuokralainen vapautuu vastuusta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttaneelta.

– Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikki kulut vuokra-ajalta sen käytöstä johtuvista leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhe, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muista maksuista.

– Rengasvaurion tapauksessa vuokralainen on velvollinen korjaamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisesti siitä ensin vuokranantajan kanssa. Jos rengasvaurio johtuu vuokralaisen huolimattomuudesta tai tuottamuksellisuudesta, korvaa vuokralainen rikkoutuneen renkaan itse kokonaisuudessaan.

– Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa havaitusta virheestä tai aiheutuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varastamisesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50,00 € arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on esitettävä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite maksamisesta.

– Onnettomuuden sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Jos syyllisyys on epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläin vahingoissa vuokralaisen on aina ilmoitettava poliisille, sekä toimitettava vuokraamolle poliisin todistus ilmoituksesta.

– Jos vuokralainen ei suorita edellä mainittuja ilmoituksia, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Vuokrattavan Saunakärryn tai muun laitteen palautus vuokrakauden päättyessä

Laite on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokrasopimukseen päättyessä. Palautusajan tai paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa ilmoitettava ja sovittava vuokranantajan kanssa.

Vuokra-ajan päättyminen

– Vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu sovittuun paikkaan vuokranantajan kanssa, tai vuokranantajan hyväksymällä tavalla.

– Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa korvausta, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovittua vuokran päättymistä.

– Jos vuokrattua laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille.

– Jos vuokralainen ei täytä näitä edellä mainittuja velvoitteita, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus vuokranantajalle aiheutuneista taloudellisista tappioista.

Vuokranantajan velvollisuudet

– Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu hinattava laite on teknisesti siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Jos laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkamista.

– Vuokranantaja ei vastaa laitteen vian tai virheen aiheuttamasta vahingosta vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuutta, kulkuneuvoihin tai muille henkilöille kuin enintään vuokran osalta. Tämä pätee myös silloin, kun laite ei ole vuokran alussa teknisesti sellaisessa kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle.

– Vuokranantaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka rikkoutumisesta ja keskeyttämisestä vuokralaiselle voi aiheutua.

Sopimuksen purkaminen

– Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen lähettämään 50€ laskun, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.

– Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen lähettämään 100,00€ laskun, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen. Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.

– Jos vuokranantaja joutuu purkamaan sopimuksen vuokralaisen piittaamattomuudesta, huolimattomuudesta tai sopimuksen tai vuokraehtojen vastaisesta käytöksestä johtuen, on vuokralainen velvollinen maksamaan 100,00 € laskun, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen. 

– Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.